May 30

 

10:00 AM to 12:00 PM

  

Digital Platform

   

Mr. Prashant Jogalekar

  

9822425268

  

prashantj@mcciapune.com


   

Ms. Varsha Mahajan

  

91-020-25709223

  

varsham@mcciapune.com

Industry Interaction with Godrej Aerospace (GA)

...