Sep 20

 

10:00 AM to 5:00 PM

  

Shekhar Natu Training Hall, No. 3, MCCIA Trade Tower (5th Floor), Maharashtra

   

Ms. Varsha Mahajan

  

91-020-25709223

  

varsham@mcciapune.com

Team Development - Mindset Shift

...